Status studenta se stječe upisom na redoviti ili izvanredni studij. Na početku studija studeni sklapaju s visokom učilištem Ugovor o studiju, a oni studenti koji su primljeni u Evanđeoski studentski dom Ugovor o stanovanju i prehrani. Ti ugovori se sklapaju za cijelo vrijeme studija.

 

Indeks

Indeks, koji student dobije prilikom upisa na Učilište, javna je isprava i njome se dokazuje status studenta. Sve rubrike koje se tiču osobnih podataka, student je dužan čitko popuniti. Imena nositelja kolegija kao i nazive kolegija studenti upisuju u indeks uz pomoć voditelja Studentske službe. Uvjete za dobivanje potpisa svaki profesor i nastavnik sami pojašnjavaju. U index se upisuju ocjene položenih ispita i drugi podaci koji su važni za status studenta, a te podatke ispunjavaju isključivo ovlaštene osobe (profesori i službenici).

 

Nastava (prava i obveze)

Struktura studija teologije je pet godina (odnosno deset semestara), podrazumijevajući broj nastavnih i radnih tjedana. Tijekom tog perioda student treba položiti predmete sa ukupno 300 ECTS bodova. Nastava se odvija po semestrima u okviru predavanja, seminara, vježbi stručne prakse te drugih oblika nastave. Studira se tako što se semestralno grupirani predmeti slušaju pojedinačno i sukcesivno po jedan, dva ili tri tjedna. Biblijski (grčki i hebrejski) i stani jezici (engleski i hrvatski za strance) studiraju se po dva nastavna sata, dva do tri puta tjedno. Nastava svih predmeta na prve tri godine simultano se prevode sa engleskog na hrvatski, odnosno, s hrvatskog na engleski jezik. Na četvrtoj i petoj godini nastava se održava isključivo na engleskom jeziku. Obveze studenata su redovito pohađanje nastave, pisanje seminara, stručna praksa, prikupljanje potpisa i polaganje ispita. Svaki student ima mogućnost kontaktiranja s predmetnim nastavnicima i u terminima koji oni odrede ili putem elektronske pošte. Student ima pravo dobiti potvrdu o svom statusu studenta, izvadak ocjena te uz pismenu zamolbu može posuditi dokumente iz arhive.

 

Provjera znanja

Tijekom nastave profesori i nastavnici mogu provjeravati znanje i napredovanje na kolokvijima i testovima dok po završetku nastave studenti pristupaju ispitu. Svi predmetni nastavnici na početku akademske godine dostavljaju Studetskoj službi popis ispitnih rokova za cijelu akademsku godinu. Izvanredni studenti imaju mogućnost mjesečnog izlaska na ispit kao i redoviti studenti nakon odslušanog kolegija. Ispiti se prijavljuju prijavnicom u Studentskoj službi najkasnije osam dana prije ispitnog roka, a mogu se odjaviti najkasnije 24 sata prije ispita, osobno ili zamolbom na fax broj 031/494-200. Studenti mogu upisati kolegije s drugih teoloških fakulteta, fakulteta humanističkih i društvenih znanosti, a koji su izravno ili neizravno povezani s područjem njihova studija koji proširuju znanje s područja teologije, etike, filozofije, lingvistike, pedagogije, psihologije. Na zahtjev studenta mogu se priznati izabrani predmeti s drugih istovjetnih studija kao da su položeni na ovom visokom učilištu.

 

Upis u višu godinu studija

Odslušani i testirani semestar uvjet je za upis u slijedeći semestar. Za upis u narednu godinu studija student mora od 60 ECTS bodova imati 48 (odnosno, mora završiti 80 % programa). Preduvjeti upisa pojedinog kolegija, ukoliko ih ima, navedeni su u opisu svakog kolegija. Do upisa u slijedeći semestar student mora steći preostalih 12 ECTS bodova iz prethodne godine studija.

 

Ponavljanje godine

Redovni student tijekom studija ima pravo, ukoliko ne izvrši sve propisane obveze, jednom ponavljati godinu. Prilikom upisa student upisuje one kolegije koji su mu ostali nepoloženi u toj godini. Student ima pravo još jednom u tijeku redovnog školovanja zbog opravdanog razloga (bolest, trudnoća, odsluženje vojnog roka) ponovno upisati istu godinu. U tom slučaju potrebno je predati molbu tajniku visokog učilišta uz predočenje odgovarajuće dokumentacije.

 

Završetak studija i postupak prijave i obrane diplomskog rada

Po izvršenju svih obveza predviđenih nastavnim planom i programom student prijavljuje diplomki rad i pristupa njegovoj izradi uz pomoć odabranog mentora te pristupa njegovoj obrani.

(1) Nakon svih položenih ispita i seminara te prikupljenih potpisa student je dužan izvršiti preostale obveze prema visokom učilištu prema uputama Studentske službe.

(2) Tema izabranog diplomskog rada u dogovoru s mentorom - koji je voditelj izrade i obrane diplomskog rada - treba biti relevantna, korisna i prilagođena suvremenim pastoralnim prilikama te suvremenim, domaćim i stranim dostignućima u oblasti teologije.

(3) Nakon pregledanog i usvojenog diplomskog rada od strane mentora i članova povjerenstva student prihvaćeni završni rad izrađuje u pet uvezanih primjeraka i prijavljuje u Studentsku službu.

(4) Datum obrane diplomskog rada utvrđuje se u dogovoru s mentorom i članovima povjerenstva. Studentska služba objavljuje na oglasnoj ploči datum i poziv na javnu obranu diplomskog rada, najmanje sedam dana ranije.

(5) Nakon izlaganja diplomskog rada povjerenstvo utvrđuje uspješnost cjelokupne pripreme, obrade i obrane diplomskog rada i promovira studenta u stečeno znanstveno zvanje.

(6) Dva primjerka diplomskog rada sa ispunjenim i potpisanim obrascima od strane članova povjerenstva prilažu se Studentskoj službi i nakon osam dana diplomant dobiva od strane visokog učilišta uvjerenje o stečenom zvanju koje upisuje u radnu knjižicu.

(7) Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku jedanput godišnje organizira svečanu promociju, odnosno podjelu diploma o kojoj diplomante izvješćuje pismenim putem.