Pravila privatnosti

Voditelj obrade

Evanđeosko teološko veleučilište, Cvjetkova 32, Osijek, (dalje u tekstu: veleučilište), telefon: +385 31 494 200, faks: +385 31 494 201, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Molimo vas da ovu Politiku privatnosti pozorno pročitate da biste saznali kako prikupljamo, obrađujemo, štitimo vaše osobne podatke ili ih koristimo na drugi način.

1. PODATCI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Telefon: +385 31 494 200; faks: +385 31 494 201, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2. SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednoga ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet toga pojedinca.
Vaše osobne podatke koji su nužni za obavljanje registrirane djelatnosti Evanđeoskog teološkog veleučilišta obrađujemo u smislu članka 6. stavka 1. točaka (a), (c), (e) i (f) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća Uredba) u svrhu:

 • studiranja, pohađanja programa cjeloživotnog učenja, sudjelovanja na organiziranim predavanjima, radionicama, savjetovanjima, simpozijima i sličnim događanjima koje organizira Učilište
 • zaposlenja na veleučilištu
 • videonadzora u svrhu zaštite osoba i imovine
 • kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg sadržaja mrežnih stranica i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva.

3. OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM VIDEONADZORA

 • svrha: zaštita osoba i imovine
 • pravni temelj: legitiman interes veleučilišta kao voditelja obrade osobnih podataka
 • primatelji: video snimke možemo dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud) ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa
 • čuvanje: snimke dobivene putem video nadzornog sustava čuvamo najviše trideset dana ili duže ako su iste izuzete kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku.

4. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

 • na službenim mrežnim stranicama www.evtos.hr koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta mrežni poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) i prikazuje web stranicu
 • kolačići nastaju kada preglednik na vašem računalu ili mobilnom uređaju učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić), čime se omogućuje da naš poslužitelj prepozna vaš uređaj kada sljedeći put posjetite našu mrežnu stranicu kako bismo vam ponudili pristupačnije iskustvo pretraživanja i pregledavanja sadržaja
 • na našim stranicama koriste se tehnički kolačići (obvezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje mrežnoga mjesta

5. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte službeniku za zaštitu osobnih podataka iz točka 1. ove Politike.

Vaša prava su sljedeća:

5.1. Pravo na pristup osobnim podacima

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o vama i možete zatražiti detaljne informacije, osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podatci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom, odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

5.2. Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako vaši podaci nisu točni, potpuni i ažurni. U zahtjevu je potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda. Svoj zahtjev pošaljite nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije.

5.3. Pravo na brisanje

Imate pravo zatražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu
 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu s člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni razlozi za obradu
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni
 • osobni podaci moraju se brisati zbog poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe voditelj obrade.
  Iznimke vezane uz ostvarivanje prava brisanja predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe i ona nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:
 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja
 • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade
 • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom na brisanje može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade ili
 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

5.4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Pravo na ograničenje obrade možete ishoditi ako:

 • osporavate njihovu točnost
 • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovu brisanju
 • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke, ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • ako ste uložili prigovor na obradu vaših osobnih podataka.

5.5. Pravo na prigovor

Ako vaše podatke obrađujemo u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti, ili se prilikom obrade istih pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb.

6. DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklopili smo ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.
U određenim okolnostima imamo pravnu obvezu proslijediti vaše osobne podatke, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih. Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU. Vaši podaci prosljeđuju se drugim primateljima kad nas obvezuju određeni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe. Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

7. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.
Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bismo spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podatcima.
Naši zaposlenici obvezuju se na čuvanje svih osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.
Dekan, prodekani i zaposlenici Evanđeoskog teološkog veleučilišta dužni su kao profesionalnu tajnu, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obnašanja dužnosti dekana, prodekana odnosno nakon prestanka rada na Evanđeoskom teološkom veleučilištu..

8. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, vaše osobne podatke više ne koristimo te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

9. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama bit ćete pravovremeno obaviješteni putem naše mrežne stranice, a u skladu s načelom transparentnosti.