Nakon završenog diplomskog specijalističkog studija Teologije student:

Poznaje

znanstveno polje teologije

ima sposobnost

prikupljanja relevantne građe radi argumentacije i rješavanja problemskih postavki

može primijeniti

teoretska teološka znanja na život kršćanske zajednice

razumije

procese biblijske teologije nasuprot sustavnoj (dogmatskoj) teologiji

samostalno pristupa

Bibliji i svoje nalaze provjerava korištenjem postojećih tekstualnih komentara

primjenjuje

svoja teološka znanja na aktualna suvremena društvena pitanja, primjerice ekologija, rod i identitet, globalizacija, kako bi ukazao na mogućnosti napretka u društvenoj zajednici

poznaje

druge kršćanske teologije u njihovim sličnostima i razlikama s vlastitom opcijom kao i druge religije

osposobljen

Čitati i tumačiti svetopisamske tekstove na izvornim biblijskim jezicima

zna

analizirati bitne kulturološke trendove i vidi na koji je način kršćanstvo pod utjecajem ili na koji bi način moglo utjecati na društvo

poznaje

načine komuniciranja u i s medijima

razumije

bitne odnose kršćanina (poput braka, obitelji, roditeljstva) te traume koje donosi život

sposoban je

adekvatno reagirati u traumatskim situacijama

sposoban je za

komunikaciju informacija i ideja potrebnih za rješavanje problema u crkvenim i izvancrkvenim kontekstima (okruženjima)

pripremljen je za

znanstveni i istraživački rad

ima umijeća

nužna za nastavak studiranja na doktorskim studiju

Uvjeti upisa na studij

Za studij na Visokoj školi mogu se natjecati svi pristupnici koji su završili gimnaziju ili četverogodišnju srednju školu. Svi prijavljeni pristupnici podliježu razredbenom postupku radi selekcije za upis na studij.

Pristupnici koji su svećenički kandidati u protestantskim crkvama ili u crkvama reformacijske baštine, primjerice za zvanja pastora,  propovjednika, vjeroučitelja i slično, stječu prednost pri upisu temeljem jedne ili dvije pisane preporuke svećenika ili đakona iz svoje lokalne crkve (župe) ako su prešli razredbeni prag.

Kandidat za upis na studij treba imati završen stručni ili preddiplomski studij iz teologije. U slučaju da kandidat nema završeni stručni ili preddiplomski studij iz teologije, može upisati specijalistički studij teologije nakon polaganja razlikovnih predmeta koje će mu odrediti Stručno (nastavničko) vijeće imajući u vidu njegovo obrazovanje koje je do tada postigao.  

Trajanje studija

Studij se izvodi tijekom dvije akademske godine, odnosno tijekom četiri semestara. Studenti studij završavaju obranom diplomskog rada. Studij je organiziran kao redoviti studij i kao studij na daljinu.

Ukupan broj ECTS bodova

Ukupan broj bodova je 120 ECTS-a koje student stječe: (1) polaganjem 7 obvezna kolegija tijekom četiri semestara – 60 ECTS-a (2) polaganjem 16 izbornih predmeta tijekom četiri semestara – 40 ECTS-a (3) izradom i obranom diplomskog rada – 20 ECTS-a.

Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Završetkom specijalističkog studija Teologije stječe se stručni naziv stručni specijalist, odnosno stručna specijalistica teologije. Kratica stručnog naziva je struč. spec. theol. i stavlja se iza imena i prezimena osobe.