Nakon završenog stručnog studija Teologije student:

Poznaje

znanstveno polje teologije

ima sposobnost

prikupljanja relevantne građe radi argumentacije i rješavanja problemskih postavki

može primijeniti

teoretska teološka znanja na život kršćanske zajednice

sposoban je za

komunikaciju informacija i ideja potrebnih za rješavanje problema u crkvenim i izvancrkvenim kontekstima (okruženjima)

ima umijeća

nužna za nastavak studiranja na diplomskom studiju

Trajanje studija

Studij se izvodi tijekom tri akademske godine, odnosno tijekom šest semestara. Studenti studij završavaju obranom završnog rada. Studij je organiziran kao redoviti studij i kao studij na daljinu.

Ukupan broj ECTS bodova

Ukupan broj bodova je 180 ECTS-a koje student stječe polaganjem: (1) 34 obvezna kolegija tijekom šest semestara (2) 34 izborna predmeta tijekom šest semestara (3) obavljanjem stručne prakse  - 4 ECTS-a, te izradom i obranom završnog rada – 8 ECTS-a.

Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Završetkom stručnog studija Teologije stječe se stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea) teologije. Kratica naziva je bacc. theol. i stavlja se iza imena i prezimena osobe.