Za potrebe Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku, na 8. sjednici Stručnog vijeća u akademskoj godini 2022./2023., usvojena je Odluka o raspisivanju natječaja za reizbor u nastavna zvanja kako slijedi:

Za reizbor na radno mjesto:

 1. 1 izvršitelj/ica u nastavnom zvanju predavača za znanstveno područje Humanističkih znanosti, znanstveno polje Teologija, znanstvena grana Dogmatska teologija, na neodređeno puno radno vrijeme,
 2. 1 izvršitelj/ica u nastavnom zvanju predavača za znanstveno područje Humanističkih znanosti, znanstveno polje Teologija, znanstvena grana Religiozna pedagogija i katehetikam na neodređeno puno radno vrijeme,
 3. 1 izvršitelj/ica u nastavnom zvanju predavača za znanstveno područje Humanističkih znanosti, znanstveno polje Teologija, znanstvena grana Fundamentalna teologija, na neodređeno puno radno vrijeme,
 4. 2 izvršitelj/ica u nastavnom zvanju predavača za znanstveno područje Humanističkih znanosti, znanstveno polje Teologija, znanstvena grana Biblijska teologija, na neodređeno puno radno vrijeme,
 5. 1 izvršitelj/ica u nastavnom zvanju predavača za znanstveno područje Humanističkih znanosti, znanstveno polje Teologija, znanstvena grana Ekumenska teologija, na neodređeno puno radno vrijeme,
 6. 1 izvršitelj/ica u nastavnom zvanju predavača za znanstveno područje Humanističkih znanosti, znanstveno polje Teologija, znanstvena grana Crkvena povijest, na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjeti su propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Odlukom o minimalnim uvjetima radnih obaveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora, i Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske, kako slijedi:

Pri reizboru, uz pozitivnu ocjenu Povjerenstva o ukupnoj nastavnoj i stručnoj djelatnosti u proteklom razdoblju, pristupnik treba ispuniti sljedeći uvjet:

 • da je u proteklom izbornom razdoblju objavio najmanje jedan (1) novi stručni i/ili znanstveni i/ili umjetnički rad (izveden ili nagrađen stručni, znanstveni ili umjetnički projekt odnosno studiju ili patent) iz odgovarajuće struke ili umjetničkog područja.

i dva (2) od sljedećih uvjeta:

 • da je magistar znanosti ili magistar specijalist (završio studij u trajanju najmanje 10 semestara), ili doktor znanosti iz područja i polja za koje se bira. Ako kandidat nije iz područja i polja za koje se pokreće njegov izbor tada, na temelju objavljenih relevantnih znanstvenih i/ili stručnih radova kandidata, Stručno izborno povjerenstvo treba procijeniti njegovu kvalificiranost za područje i polje za koje se pokreće izbor kandidata;
 • da su pod njegovim mentorstvom izrađena najmanje tri (3) završna rada;
 • da je objavio recenzirani nastavni materijal za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran;
 • da je objavio recenzirani prijevod poznatog udžbenika ili nastavnog materijala za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu u tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran;
 • da objavljeni stručni i znanstveni radovi imaju ukupni (zbrojni) Impact Factor (IF) čija je vrijednost minimalno 70% vrijednosti srednjeg IF za znanstveno područje iz kojeg se kandidat bira, prema bazi Thomson Reuters Journal Citation Reports za prethodnu kalendarsku godinu;
 • da ima minimalno sedam (7) potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova relevantnih za izbor u navedenom znanstvenom području.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s priloženim životopisom, popisom radova relevantnih za predmetni izbor, preslika diplome ili rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, domovnicom, diplomom, dokazu o nastavnoj aktivnosti, preslikom odluke o prethodnom izboru u nastavno zvanje, dokazima o ispunjavanju uvjeta za reizbor, podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku, Cvjetkova 32, 31000 Osijek, s naznakom: «Za natječaj»

Preslike traženih dokumenata ostaju u arhivi Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku te se ne vraćaju pristupnicima.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (NN br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Prijava na natječaj smatra se davanjem privole za javno objavljivanje osobnih podataka kandidata potrebnih za realizaciju natječaja, na mrežnoj stranici učilišta.

Osijek, 15. 2. 2023.

Dekan, dr. sc. Peter Kuzmič